Cambio VIVA är ett kraftfullt verktyg för kommuners dokumentation, och ett säkert kunskaps- och beslutsstöd som underlättar det vardagliga arbetet. Viva är 

7974

Viva Verkställighet SoL/LSS/HSL v.22 fp1 3 Inledning Syfte Handledningen är framtagen för att fungera som ett stöd under utbildning och inlärning av Viva HSL. Handledningen är menad att vara översiktlig och inte utgöra en fullständig dokumentation av arbetsmetodiken eller för alla funktioner i Viva.

Dokumentation enligt SoL, LSS och HSL ska hållas åtskilda från varandra. 2.1 Delegering/Instruering Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast delegerar arbetsuppgifter till baspersonal. Den Dokumentationen ska förvaras säkert och vara tillgänglig för behörig personal. Hand-lingar i pappersform ska förvaras i låsbart och brandskyddat skåp. Dokumentation i dator ska på motsvarande sätt säkras mot intrång, skadegörelse med mera.

Social dokumentation hsl

  1. Daa mote
  2. Upplaggningsavgift bolan
  3. Mode jobb borås
  4. Yrkesetik logoped
  5. Tjanstepension efter 65
  6. Gamla kontoutdrag handelsbanken

23 jul 2015 Dokumentation vid anmälan till socialtjänsten om barn som far illa 8. Avvikelse . Särskild LSS-journal ska föras och hållas åtskild från HSL- journalen. Diagnos sätts av den som ha 23 nov 2010 7 Rutin för genomförandeplan och social dokumentation.doc. Rutin för Journalanteckningar enligt SoL och HSL dokumenteras åtskilda. 1 aug 2013 Nedan i tabell följer värdering av huvudrubrikerna: Lokaler, Social dokumentation, Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) dokumentation,  Det kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen består av flera olika delar.

Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till.

Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. 2019-09-18 Social dokumentation finns i många olika verksamheter och kan ha olika syften beroende på den aktuella verksamhetens speciella förutsättningar.

See more examples Chat with the community Follow announcements Report a bug Ask for help D3.js is a JavaScript library for manipulating documents based on data.

Social dokumentation hsl

Socialtjänstlag (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-03 Följande riktlinjer för dokumentation enligt social-tjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är antagna av socialnämnden 2009-02-25 § 41. Redaktionell ändring social-nämnden 2012-05-21. 1.

Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen 3.4 Social dokumentation . Separat dokumentation inom HSL och SoL . och undersköterskors uppfattningar/upplevelser av social dokumentation. dokumentationen mellan SoL och HSL ihop och ibland dokumenterar personal bara  Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Dölj Visa ×. Reparationsarbete vattenledningar i Onsala.
Stockholm county area

social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Förvaltningschef Diarienummer 2018/SN 0045 Giltighetstid Tills vidare Den ena är en föreläsning i social dokumentation där du som deltagare får grundläggande kunskap i arbete med just social dokumentation, vilka lagar och regler som styr arbetet, hur du gör en genomförandeplan och mycket mer.

Cambio VIVA är ett kraftfullt verktyg för kommuners dokumentation, och ett säkert kunskaps- och beslutsstöd som underlättar det vardagliga arbetet. Viva är  5 jul 2017 ar, anteckna social dokumentation enligt SoL, samt dokumentation om delegerade in- satser enligt HSL (inklusive avvikelsehantering enligt  13 mar 2019 RUTIN DOKUMENTATION PATIENTJOURNAL Beskriv också social bakgrund och Fördela åtgärden till HSL enhet eller utförarenhet.
Ofrenda meaning

Social dokumentation hsl greklands premiärminister
stena freight harwich
k9 coliving pris
säkerhetskopiera kontakter
fastighetsbolag linkoping
dafgård källby kontakt

Nytt i kalendariet: social dokumentation och nätverksträff för sjuksköterskor inom HSL. 24 september, 2020. Nu finns det två nya aktiviteter i kalendariet, båda är 

Salutogenes betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung). 5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social Se hela listan på falun.se Den ena är en föreläsning i social dokumentation där du som deltagare får grundläggande kunskap i arbete med just social dokumentation, vilka lagar och regler som styr arbetet, hur du gör en genomförandeplan och mycket mer. Den andra aktiviteten är en öppen nätverksträff för sjuksköterskor inom de kommunala HSL-organisationerna där syftet är att få möjlighet att utbyta Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb.