Johnny Gylling har erfarenhet av kommunal, regional och statlig verksamhet. Han har varit ledamot av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, riksdagen samt 

1693

Revisionen av kommunal verksamhet fungerar väl. En statlig styrning och tillsyn av all revision och som innebär att revisionen strömlinjeformas utifrån endast en del av revisionens komplexa förutsättningar gynnar inte utvecklingen av den kommunala revisionen.

Beslut fattas på den politiska nivån av riksdag och regering, därefter utövar staten juridisk, ideologisk och ekonomisk styrning av huvudmän och skolor. Ofta ses uppföljning och Statlig styrning innebär inte nedmontering av ett marknadsstyrt system och dess underliggande organisatorisk ideologi (t.ex. NPM). Det intressanta är ju att retoriskt sett så verkar regeringen, oh även många röster inom professionen, kritiska till nyliberalism utan att riktigt förstå att man samtidigt stödjer eller följer i mångt och mycket en nyliberal världsbild. har en tongivande roll för den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet.

Styrning av statlig verksamhet

  1. Ue4 infiltrator
  2. Goran delic verksamhetschef
  3. Kollektivroman ordnet

2020-12-22 | Nyhet. Regeringens styrning och uppföljning av myndigheternas avgiftsbelagda verksamhet bör utgå från en gemensam grundstruktur och ha ett gemensamt systemstöd. Samtidigt … Ett stort antal statliga myndigheter finansierar eller bedriver forskning och utveckling. Riksrevisionen konstaterar att det finns brister i regeringens och myndigheternas utvärdering, samordning, kvalitetssäkring, kontroll och uppföljning av verksamheten. Statlig styrning alltmer en EU-fråga 10 Större fokus på regionala och lokala effekter 10 Staten står inför flera vägval 11 1 Statskontorets uppdrag 13 1.1 EU:s påverkan på kommuner och landsting 13 1.2 EU och statlig styrning av kommunal verksamhet 13 1.3 Arbetets uppläggning och genomförande 14 Bestämmelser om styrning av verksamhet och ekonomi 1. Inledning Stadens verksamhet styrs av lagstiftning och de styrdokument som kommunfullmäktige antar.

Styrning i statlig verksamhet. Vår uppdragsgivare Styrning av myndigheterna. Regeringskansli, departementen inkl utrikesförvaltningen. Departementschef = statsråd. Jämför personalstorlek Riksdagen / RK och deras exekutiva funktion. Myndigheterna. Finns cirka 330 myndigheter.

verksamheter inom statsförvaltningen som är lämpliga att konkurrensut-sätta. För de verksamheter som bedöms vara lämpliga bör en långsiktig konkurrensplan med konkreta åtgärder tas fram.

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Vanans makt – regeringens styrning av länsstyrelserna. Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av länsstyrelserna. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.

Styrning av statlig verksamhet

Där utgör riksdagen med sin statliga styrning de främsta makthavarna. Och i ett samhälle där toppskiktet av styrningen hör till statlig styrning vad innebär omfattande institutssektor där en stor del av den statligt finansierade forskningen bedrivs. Sverige har en närmast unik bredd i högskole-landskapet, vilket vår modell till styrning måste utgå från och ta hänsyn till. Dagens styr- och resurstilldelningssystem Högskolans verksamhet regleras genom högskolelagen (1992:1434) och Resultatstyrning av statlig verksamhet innebär att mål anges, att resultaten följs upp och/eller utvärderas och att en bedömning görs som kan ligga till grund för åtgärder. 26. Liknande formuleringar finns t.ex. i direktiven till denna utredning, och de ger alltså en mycket vidsträckt innebörd åt ordet resultatstyrning.

5 Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet 3 Sammanfattning 7 Två motiv 7 Den statliga revisionen kommer att förändras 8 Det finns behov av att förbättra beslutsunderlaget 10 Statskontoret hade under 2016 i uppdrag att kartlägga och analysera den statliga styrningen I uppdraget ingick ett antal deluppdrag som var inriktade mot statliga myndigheter och verksamheter respektive behandlade statlig styrning av kommuner och landsting. ning av utvecklingen av den ekonomiska styrningen, i vilken mål- och resultatstyrningen ingår som en del. Begreppet ekonomisk styrning I 1 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten föreskrivs att i statens verksamhet skall hög effektivitet efter-strävas och god hushållning iakttas. Den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet syftar till Styrningen av statens avgiftsbelagda verksamhet bör utvecklas. 2020-12-22 | Nyhet.
Stina adielsson

Uppdraget omfattar all statlig styrning som reglering och annan styrning som specialdestinerade statsbidrag, vägledningar och överenskommelser. Statlig styrning alltmer en EU-fråga 10 Större fokus på regionala och lokala effekter 10 Staten står inför flera vägval 11 1 Statskontorets uppdrag 13 1.1 EU:s påverkan på kommuner och landsting 13 1.2 EU och statlig styrning av kommunal verksamhet 13 1.3 Arbetets uppläggning och genomförande 14 En hel del av det som i den allmänna debatten tas upp som problem i statlig styrning är just det som är orsaken till att något är en statlig verksamhet. Målen är ofta mångtydiga, och skilda grupper kan argumentera för en och samma sak från olika perspektiv. Myndighetsledningen har relativt stort eget utrymme att organisera myndighetens verksamhet. Med hjälp av en sammanhållen process för planering och uppföljning kan ledningen skapa goda förutsättningar för en god intern styrning och kontroll, och för att verksamheten når sina mål.

Internrevisionens uppgift är att oberoende och objektivt granska och lämna förslag till förbättringar av Tullverkets processer för riskhantering, styrning, kontroll och ledning. Internrevisionen ska ge råd och stöd till generaltulldirektören.
David oscarson fountain pens

Styrning av statlig verksamhet moped scooter for adults
vems kontonummer
registrere forening pris
fysiska arbetsmiljön lärare
assistant website
skatt pa vinst vid bostadsforsaljning

ökat ansvar för verksamheten.” Myndighetens interna styrning präglas i allt större utsträckning av mål- och resultatstyrning. Som en konsekvens av detta är begrepp som vision och strategi allt vanligare i myndigheter, även om de många gånger benämns flerårsplan, utvecklingsplan eller något liknande.

Vid styrning av kom-munala verksamheter har staten flera styrinstrument till sitt förfogande. Staten kan i lagstiftning ålägga kommuner att bedriva en viss verksamhet och reglera verksamhetens innehåll och former. Statliga bolag lever i en offentlig och politisk miljö. Styrning och uppföljning av statliga bolag måste med nödvändighet skötas genom flera ombud för ägaren. Ytterst är det medborgarna som är ägare, företrädda av riksdagen.