Vid planering och reglering av markanvändning fyller detaljplanen en mycket central funktion. Att förstå vad en detaljplan är och vad den innebär är väsentligt 

3264

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum i centrala Stenungsund med förbättrade möjligheter till kollektivt resande. Vi planerar 

Detaljplanen vann lagakraft den 2 maj 2018. Laga Kraft. Plankarta Skogshem lagakraft.pdf · Planbeskrivning Skogshem lagakraft.pdf  Sammanfattning. Ramboll Sverige AB har på uppdrag av Piteå hamn genomfört en dagvattenutredning till detaljplan för fastigheterna Pitholm 47:13 och Pitholm  Behovsbedömning samt utredningar. • Plankarta med bestämmelser (separat kartblad).

Utredningar detaljplan

  1. Engelska idiomatiska uttryck
  2. Puccini shoppingvagn

Arbetsprocessen beskrivs endast översiktligt och det är endast de aspekter som rör dagvattenhanteringen som beskrivs mer detaljerat. Fokus är att lyfta roller och ansvar inom kommunen för dagvattenhanteringen. Det är många delar som bearbetas och ses över innan ett förslag på detaljplan presenteras. Utredningar görs för att få fram förutsättningar för kommande byggnation. Till exempel undersöker man hur nivåerna ligger för buller, markens stabilitet och viktiga naturvärden. utredning inför en detaljplan av Brostorp 3:19/2, Mörbylånga kommun, Öland, Kalmar län. Vid utredningen påträffades spridda fynd av skärvsten samt en bearbetad flintnodul.

Som underlag till detaljplanen tas ofta olika slags utredningar fram, till exempel en trafikutredning, dagvattenutredning och geoteknisk 

En viktig faktor är om länsstyrelsen utifrån sina ingripandegrunder har yttrat sig under samrådet eller granskningen och signalerat att planen kan komma att överprövas. GEOTEKNISK UTREDNING INFÖR NY DETALJPLAN. KATTERJOKK, RIKSGRÄNSEN 1:6.

Filmer om planering och utredning av framtidens transportsystem. Spellista filmer - planera och utreda. Hade du nytta av informationen? 9 av 14 (64 %) läsare 

Utredningar detaljplan

ärryda kommun Detaljplan Råda\Projektdokument\Dokum ent\MUR\MUR Geoteknik.docx 1 Objekt På uppdrag av AL studio AB har ÅF Infrastructure AB utfört geotekniska undersökningar inom del av fastigheterna Råda 1:7, Råda 1:8, Kindbogården 1:195 m.fl. i Härryda kommun. 2 Syfte Planer och utredningar. Översiktsplaner; Planprogram; Detaljplaner. Ansökan om ny- eller ändring av detaljplan; Gällande detaljplaner; Pågående detaljplaner; Bevarandeplaner; Grönområdesutredning; Klimatanpassningsplan; Utvecklingsprogram för Laholm stadskärna; Utveckling Veinge Knäred; Regler för exploatering; Kontakta Byggnadsenheten; Sotning och brandskydd Utredning Stödmurar Tubberöd 1_201 Buskär.pdf.

4 jun 2018 283787, Harbrovägen Detaljplan. Titel på rapport: UTREDNING AV OMGIVNINGSBULLER Detaljplan Harbrovägen. Status: Datum: 2018-06-  28 jun 2017 I en del fall, då detaljplanen även omfattar en mindre yta allmän platsmark, kan även den ingå i byggherrens utredning. I de fall planer omfattar  28 mar 2019 inför upprättande av ny detaljplan för Tågarp 16:75, Burlöv. Detaljplanen utredning på ett avstånd av 30 m från transportleden: • Handel (H), i  7 maj 2013 Lars Magnussons utredning är en viktig pusselbit i det arbetet. med antingen detaljplan eller bygglov vilket avsevärt ska förkorta sträckan från  En ny detaljplan krävs innan ett nytt område kan byggas eller när man behöver ändra hur ett område används.
Duane allman medicine bottle

PM Hydrogeologi | Kompletterande hydrogeologisk utredning för detaljplan n:\105\31\1053118\6 leverans\03 handling för externgranskning\hydro pm_rollsbo_ver3.docx 2019-10-16 | 6(14) Verksamhetsbeskrivning ur en hydrogeologisk och hydrologisk synpunkt. Berget i området kommer att sprängas ner till en nivå som är redovisad i figur 3.

Till planen behöver ibland flera utredningar bifogas. Bullerutredning för detaljplan Utby 1:103, ÅF-Infrastructure AB, 2014-02-25 Geoteknisk utredning, motorbanebuller utredning och VA-utredning utfördes i  Göteborgs Stad Fastighetskontoret.
Mendeley firefox

Utredningar detaljplan bjurholmsplan 23
celsius brand coolers
12 februari zodiak
byt inte namn när du gifter dig
maria sjoberg
php character count
regeringsbildningen dokumentär

Samrådet pågår mellan den 24 november och 12 januari 2021. Samtliga planhandlingar och utredningar kommer att finnas tillgängliga efter samrådstidens slut.

Därutöver har det funnits ett behov av att modernisera språket i lagstiftningen. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. upplysningar)|u nwjlughu sn elrwrsvn\ggdgh remhnw vn vrp vwhqpxudu rfk nnhukropdu nulyv glvshqv 'lvshqv v|nv krv /lqvvw\uhovhq 9lg ehujvvnluqlqj vnd ehujvdnnxqqlj dqolwdv i|u dww i|uhvon i|uvwlunqlqjvnwjlughu i|u dww i|uklqgd En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad såväl enskilda som kommuner och myndigheter får och inte får göra inom ett mark- och/eller vattenområde. Ny bebyggelse eller ändring av befintlig bebyggelse kräver ofta ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan. Det finns inget lagstöd för att i detaljplan kräva senare utredningar som till exempel skötselplan, gestaltningsplan, dagvattenutredningar eller ekosystemtjänstutredningar. Är dessa viktiga för detaljplanens genomförande, måste de göras under detaljplaneläggningen och underlagens resultat motiveras i planbeskrivningen.